Кафедра внутрішньої медицини №3

Кафедра внутрішньої медицини № 3 (до 2008 року – госпітальної терапії № 2) створена у вересні 1973 року. Вона була однією з перших серед медичних вузів України як кафедра субординатури з терапії. Створення такої кафедри було продиктовано необхідністю покращення підготовки субординаторів – терапевтів. Одним з основних завдань кафедри було організаційно-методичне керівництво підготовки лікарів-терапевтів згідно єдиного навчально-методичного плану, оскільки до цього тсуденти 6 курсу навчалиь на трьох кафедрах терапії нашого університету.

Велика роль в організації і становленні кафедри госптіальної терапії № 2 належить проректору з навчальної роботи того часу професору Зелінському Борису Олексійовичу (1932-2001), який і став першим завідувачем кафедри. За 4 роки керівництва кафедрою Б.О. Зелінський вніс вагомий вклад в організацію навчально-методичної, лікувальної роботи кафедри.

Науковим напрямком кафедри були переважно проблеми кардіології. Професор Б.О. Зелінський проводив велику наукову роботу. За період керівництва кафедрою він підготував 3 кандидати медичних наук, впроваджував сучасні методи підготовки лікарів, створив умови для викладацької та наукової роботи.

Спочатку базами кафедри були терапевтичне та гастроентерологічне відділення ЦМКЛ № 1 (вул. Козицького), терапевтичне відділення залізничної лікарні, гематологічне відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова та терапевтичне відділення обласного ендокринологічного диспансеру. Відділення кафедри були оснащені учбовою апаратурою та наглядними матеріалами. В ЦМКЛ № 1 та ендокринологічному диспансері були організовані клінічні дослідницькі лабораторії, в залізничній лікарні – кабінет функціональної діагностики.

Перший викладацький колектив кафедри складався з 13 викладачів: проф. Б.О. Зелінського, проф. М.Г. Шкляра, доцентів Т.М. Ліпницького, Г.Д. Симбірцевої, асистентів В.П. Фесенка, Л.І. Кошевської, Г.О. Шокур, О.С. Когут, Г.І. Мелащенка, Є.О. Богданова, Н.І. Петрашової, С.Ц. Зелінського, О.А. Слободяник.

В 1977 році на базі нашого інституту була створена перша кафедра ендокринології в колишньому Радянському Союзі і її очолив професор Б.О. Зелінський, а на посаду завцчувача кафедри госпітальної терапії № 2 був обраний професор М.Г. Шеверда (1921-2003), який очолював її протягом 14 років. Він підготував 3 кандидати медичних наук, надрукував біля 90 наукових праць, отримав посвідчення на 15 рацпропозицій. За роки керівництва кафедрою професор М.Г. Шеверда приділяв багато уваги навчально-методичній роботі та вдосконаленню учбового процесу, а також формуванню у студентів науково-обгрунтованого клінічного мислення, в основу якого були покладені клінічні розбори хворих. Колективом кафедри були видані методичні рекомендації з невідкладної допомоги з терапії, методичні розробки з проведення практичних занять з поліклінічної роботи, що сприяло покращенню підготовки субординаторів. Професор М.Г. Шеверда був хорошим лектором. Його лекції були глибокими, цікавими, на них часто були присутні студенти інших курсів, лікарі міста. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проводили цікаві бесіди про художників, поетів, композиторів з демонстрацією слайдів, читанням віршів з музичним супроводом, які користувалися великою популярністю.

З 1981 року до клінічної бази кафедри додалися терапевтичне і кардіологічне відділення ЦМКЛ № 3, викладацький колектив кафедри поповнився асистентами Г.В. Бондаренко, Т.М. Жабіною, А.Г. Пєхтеревим, І.І. Дорошенком, Ю.К. Откаленком, В.М. Дергуном, О.М. Лавровим.

В 1985 році базою кафедри став і міський кардіологічний диспансер.

З 1991 р. кафедру очолив професор В.І. Денисюк, який з 1970 по 1980 рр. працював спочатку асистентом, а з 1981 р. – доцентом кафдери пропедевтичної терапії нашого університету і проводив практичні заняття зі студентами 6-го курсу. В 1986 р. він захистив докторську дисертацію і був переведений на посаду доцента кафедри госпітальної терапії № 2, згодом був обраний професором, а з 1991 gj 2017 рр. очолював кафедру внутрішньої медицини № 3.

За роки роботи професора В.І. Денисюка на посаді завідувача на кафедрі значно покращилася наукова робота, чітко визначився основний напрямок наукової роботи колективу – актуальні проблеми кардіології. Професор В.І. Денисюк став організатором проведення республіканських і міжобласних науково-практичних конференцій з актуальних питань внутрішньої медицини, які з 1997 року проводяться щорічно (16 років підряд) з участю провідних вчених-медиків України, які діляться своїми науковими розробками. Конференції користуються значною популярністю у практичних лікарів міста, області та інших областей.

На кафедрі удосконалюється навчально-методична робота згідно Болонської декларації. особлива увага надається практичній підготовці студентів і лікарів-інтернів, умінню обстежувати хворих, трактовці результатів досліджень, постановці діагнозу згідно сучаних класифікацій та призначенню лікування на основі досягнень доказової медицини.

На кафедрі вперше в Україні з 2008 року проводяться конкурси робіт студентів 6-го курсу на краще складання діагностичних, лікувальних і прогностичних алгоритмів з внутрішніх хвороб та конкурси студентів на краще логічне мислення з наступним виступом їх на студенських наукових конференціях на кафедрі.

Професор В.І. Денисюк опублікував біля 400 наукових праць, видав 27 монографій та навчальних посібників і підручників. Він підготував 22 кандидатів і докторів медичних наук і зараз під його керівництвом виконуються кандидатські і докторські дисертації. За період його роботи всі викладачі кафдери стали кандидатами та докторами медичних наук,

В 2008 році професор В.І. Денисюк став академіком АН вищої освіти України, в 1995 році – академіком Академії медико-технічних наук України, в 1998 році – академіком Нью-Йоркської Академії наук (США), в 1999 році – академіком Української Екологічної Академії наук, 1999 році – академіком Економічної кібернетики України. В 1999 році йому присвоєно звання Почесного діяча наукового медико-технічного товариства України, а в 2008 році – присуджена медаль ім. М.Д. Стражеско та нагороджений двома грамотами міністра ОЗ України та однією – Кабінетом Міністрів України. Він являється головою Вінницького обласного відділення АН вищої освіти України. Вперше в Україні В.І. Денисюк і О.В. Денисюк в 2011 році надрукували підручник “Доказова внутрішня медицина”, яка удостоєна ІІ премії АН вищої освіти України. В 2011 році за редакцією проф. В.І. Денисюка В.І. та співавторів вийшов другий підручник “Внутрішня медицина і тривожно-депресивні розлади”, який удостоєний І премії АН вищої освіти України.

Звання професора присвоєно Б.Г. Сторожуку в 2003 році. Ним підготовлено 6 кандидатів медичних наук. Асистенткафедри П.Ф. Колісник успішно захистив докторську дисертацію в 2002 р. З 2008 року став завідувачем кафедри внутрішньої медицини № 2, а в теперішній час очолює нову кафедру медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи.

Звання доцента присвоєно О.В. Олійник в 1992 р, Г.І. Коцуті – 2000 р., Е.С. Осядлій – 2000 р., В.П. Іванову – 2005 р., О.М. Колеснику – 2006 р., Н.С. Білоконній – 2007 році, М.П. Сізовій – 2003 р., П.В. Думіну – 2002 р., В.І. Шмалію – 2012 р., О.І. Афанасюк – 2013 р, О.Ф. Білонько – 2013 р., В.Ю. Масловському – 2015 р., Т.Ю. Нюшко – 2016 р, О.В. Ковальчук – 2016 р., Хапіцькій О.П. – 2020 р., Пентюк Л.О. – 2020 р. За останні роки кафедра поповнилася новими асистентами: Ю.Ю. Шушковською, Н.О. Музикою, М.О. Колесник, Н.В. Сторожук, Межієвською І.А., які плідно працюють над роботами для здобуття ступеня доктора філософії. З 2017 року переведена на кафедру внутршіньої медицини № 3 доцент Барська О.В.

З 2017 року завідувачем кафедри став д.мед.н., професор В.П. Іванов. Під його безпосереднім керівництвом захищено 3 кандидатських дисертації.

Після закриття міського кардіологічного диспансеру базами кафедри стали: ревматологічне відділення МКЛ № 1, кардіологічне відділення для хворих з порушенням серцевого ритму комунального закладу “Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології”, терапевтичне відділення Вінницької ЦРКЛ, три терапевтичних відділення обласного клінічного шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни, терапевтичне та геронтологічне відділення МКЛ № 3.

На даний час кафедра розташована на 5 клінічних базах, які мають 460 терапевтичних ліжок. На кафедрі працюють 18 викладачів: 3 професори, 11 доцентів, 6 асистентів та 3 старших лаборанта. Усі викладачі кафедри мають наукові звання кандидатів та докторів  медичних наук.

Значне місце в діяльностф кафедри відводиться навчально-методичній роботі. Співробітниками кафедри створений банк тестових завдань для тренування студентів 6 курсу та лікарів-інтернів, обладнаний комп’ютерний клас. Наукова діяльність кафедри нараховує більше 950 наукових робіт, серед них біля 40 монографій та навчальних посібників, отримано більше 30 авторських свідоцтв на винаходи (професорами Б.Г. Сторожуком – 22,  В.П. Івановим – 12, В.І. Денисюком – 11 та інші).

За роки існування кафедри на ній навчались близько 10 тис. студентів та 1000 лікарів-інтернів, 47 клінічних ординаторів, аспірантів та магістрантів, які працюють у різних куточках нашої країни та за її межами.

Протягом 40 років кафедра внутрішньої медицини №3 нашого університету являється випускаючою і відповідає за підготовку вітчизняних  студентів 6-го курсу, так і лікарів-інтернів з внутрішньої медицини.

Колектив кафедри внутрішньої медицини №3  багато, сумлінно і плідно працює на ниві охорони здоров’я і докладає великих зусиль для виховання і навчання молодих кваліфікованих лікарів.

Іванов Валерій Павлович

завідувач кафедри, професор кафедри внутрішньої медицини №3, доктор медичних наук

Іванов Валерій Павлович народився 1 квітня 1965 року в місті Новоград-Волинському Житомирської області. У 1991 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова (на теперішній час – Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова) зі спеціальності “ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА” (диплом ТВ №884226). У 1991-1992 роках проходив поглиблену інтернатуру з терапії при кафедрі госпітальної терапії №2 Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З 1992 року працював на посаді старшого лаборанта, а з 1995 року – асистента тієї ж кафеди. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія “ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ЛІКУВАННЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЇ ФОРМИ ФІБРИЛЯЦІЇ І ТРІПОТІННЯ ПЕРЕДСЕРДЬ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ ПОРУШЕННЯ ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ” при Українському НДІ кардіології ім. академіка

М.Д. Стражеска АМН України (диплом кандидата медичних наук – КН № 012266). У 2005 році обраний доцентом кафедри госпітальної терапії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Затверджнний на посаді доцента 21 червня 2007 року (диплом доцента – 12ДЦ №017317). У 2006 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 14.01.11 – кардіологія “РОЛЬ АРИТМІЙ В ПАТОГЕНЕЗІ ПРОГРЕСУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ, ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ” при Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України (диплом доктора медичних наук – ДД №005404). У 2006 році отримав Премію обласної державної адміністрації. 1 квітня 2012 року обраний на посаду професора кафедри внутріншьої медицини №3 Вінницького національного медичного університету.

З червня 2017 року – завідувач кафедрою внутрішньої медицини № 3

Афанасюк Оксана Іванівна

доцент кафедри внутрішньої медицини № 3, кандидат медичних наук

Народилась 1978 року у м. Вінниця. 1995-2001 рр. навчання в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, який закінчила з відзнакою. З 2001 р. по 2002 р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю «внутрішні хвороби» на базі обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. З 2001р. по 2002 р. навчалась у магістратурі на кафедрі госпітальної терапії №2, яку закінчила з відзнакою. З 2002 по 2006 рр. працювала старшим лаборантом на цій же кафедрі. З 2002 по 2005 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі госпітальної терапії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2005 по 2013 рік – асистент кафедри внутрішньої медицини №3. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Роль ремоделювання серця і вегетативного статусу у розвитку хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з інсуліннезалежним цукровим діабетом і корекція виявлених змін». З 2013 року – доцент кафедри внутрішньої медицини №3 і зав. навчальною частиною кафедри.

Білонько Оксана Феліксівна, 1976 року народження, освіта – вища, Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова, лікувальний факультет, 1999, диплом з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа».

Кандидат медичних наук зі спеціальності «Внутрішні хвороби», 12.11.2003, Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України, ДК №020689. Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

1999-2000 рр. – магістратура на кафедрі госпітальної терапії № 2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова; 2000-2003 рр. – аспірантура на кафедрі госпітальної терапії № 2 Вінницького національного медичного університету; 01.09.2002 – 27.12.2012 – асистент кафедри внутрішньої медицини № 3; 27.12.2013 – по теперішній час доцент кафедри внутрішньої медицини № 3. Веде практичні заняття зі студентами 6 курсу медичного факультету № 1, останні 3 роки – невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини на базі КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології». Консультант-терапевт, консультант-кардіолог в хірургічному відділенні КНП «Вінницька міська клінічна лікарня № 1».

Кількість публікацій – 37, з них 21 наукових та 6 навчально-методичних, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, або Web of Science. Участь в міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях кардіологічного профілю (хронічні та гострі форми ІХС) як суб-дослідник та координатор дослідження (головний дослідник – завідувач кардіологічним відділенням для хворих на інфаркт міокарду Щербак В.П.): DU 176b PRT-018, 16.07.2007 № 5.12-5166/А – 2007-2008; LPL 100601, 30.12.2008 #5.12-1200/KE, 2009-2013; SB 480848_033, 05/07/2011 #5.12-721/KE, 2010 – 2014; AMR 01-01-0019, 6.03.2012 № 5.12-316/КЕ, 2012 –2017; T89-07-CAESA, 2014 – 2016; R727-CL-1532, 2017 – 2020; СV185316, 2017 –2019; DSE-EDO-01-15-EU, 2017 –2019; R727-CL-1609, 2019 – 2020. Є професійним членом Европейського товариства кардіологів, учасником міжнародних та вітчизняних конгресів, конференцій з отриманням відповідного сертифікату учасника.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Терапія» (посвідчення № 6141/1415 від 25.11.2013, продовжено до 2.01.2024) та першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Кардіологія» (посвідчення № 1734 від 23.07.2017, дійсне до 23.06.2022), загально-клінічний стаж роботи – 26 років.

Ковальчук Олена Валеріївна

доцент кафедри внутрішньої медицини № 3, кандидат медичних наук

Народилась в м.Вінниця в 1972 р. В 1990 році закінчила Вінницький медичний коледж за фахом медична сестра з відзнакою. В 1996 році закінчила Вінницький національний медичний університет за спеціальністю лікувальна справа. В 1996 – 2001 роках проходила інтернатуру за спеціальністю онкологія, та працювала лікарем – терапевтом торакального відділення Вінницького онкодиспансера. В 2001 – 2006 роках проходила спеціалізацію за спеціальністю дитяча онкогематологія та працювала лікарем – онкогематологом в Обласній дитячій лікарні. З 2006 року працює на кафедрі внутрішньої медицини №3 ВНМУ ім.М.І. Пирогова старшим лаборантом та є практикуючим кардіологом. В 2009 році захистила кандидацьку дисертацію за спеціальністю 14.01.11 на тему: «Предиктори часторецидивуючої форми фібриляції передсердь у хворих на ІХС, та різні методи профілактичного лікування». З 2010 року працює асистентом цієй ж кафедри, в 2015 році присвоєне вчене звання доцент. Має сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2. Автор близько 20 наукових праць та 2 патентів. Має атестати, що підтверджують вищу атестаційну категорію по терапії та кардіології. Працює лікарем ПІТ відділення для хворих з порушеннями ритму Кардіоцентра. Є дійсним членом Европейського товариства кардіологів, та Європейського товариства невідкладної кардіології.


Якщо ви не знайшли потрібну інформацію — зв’яжіться з нами будь-яким зручним для вас способом
(0432) 56-12-13
кардіологія
(0432) 46-55-47
приймальня директора
(068) 24-27-308
аритмологія
(0432) 46-55-97
реєстратура
(0432) 56-03-24
приймальне відділення
(0432) 46-55-36
бухгалтерія